China

G

The Ghost Inside - Yi shen yi gui (2005)

M

Midnight Beating - Wu Ye Xin Tiao (2010)
Mysterious Island (2011)

S

Song at Midnight - Ye ban ge sheng (1937)
Song at Midnight, Part II - Ye ban ge sheng xu ji (1941)